CHUNG TAY CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG KHAI - MINH BẠCH - CHÍNH XÁC - HIỆU QUẢ VĂN MINH - THÂN THIỆN - TRÁCH NHIỆM LÂY NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP LÀM TRUNG TÂM ĐỂ PHỤC VỤ; SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP LÀ THƯỚC ĐO CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ PHỤC VỤ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ CƠ QUAN NHÀ NƯỚC
  02/04/2024     |  Lượt xem 101   

Kế hoạch triển khai Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” năm 2024

Ngày 28/3/2024, UBND xã Lạc Đạo ban hành Kế hoạch số 30/KH-UBND về thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn trên địa bàn xã Lạc Đạo năm 2024

Theo đó, Kế hoạch đã xây dựng các nội dung cần tập trung tuyên truyền, phổ biến gồm:

Tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp đề ra tại quyết định số 65/QĐ-TTg ngày 12/01/2018 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt Đề án nhằm đạt được các mục tiêu của Đề án; Quyết định số 1252/QĐ-TTg ngày 26/9/2019 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt Kế hoạch tăng cường thực thi hiệu quả Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và các khuyến nghị của Ủy ban nhân quyền Liên hợp quốc nhằm đạt được các mục tiêu của Đề án.

Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi nội dung cơ bản của Công ước chống tra tấn; các văn bản về việc phê chuẩn, triển khai thực hiện công ước; các quy định của pháp luật việt nam về phòng, chống tra tấn; các hành vi tra tấn, đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người; các biện pháp nghiệp vụ mà cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng được áp dụng trong quá trình tố tụng theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự và các quy định có liên quan tới cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân thông qua các hình thức, biện pháp hiệu quả, phù hợp nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết, giáo dục bồi dưỡng nâng cáo ý thức tôn trọng và chấp hành Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt nam về phòng, chống tra tấn.

 Các hoạt động triển khai thực hiện việc phổ biến, tuyên truyền về nội dung “Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phong, chống tra tấn; các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người và các khuyến nghị phù hợp của Ủy ban chống tra tấn phải bám sát với nội dung của đề án, yêu cầu thực tiễn, đảm bảo tính khả thi, có trọng tâm, trọng điểm, chất lượng, hiệu quả phù hợp với các đối tượng của Đề án.

Áp dụng các hình thức, biện pháp phổ biến, giáo dục pháp luật hiểu quả nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung Công ước và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn; giáo dục bồi dưỡng, nâng cáo ý thức tôn trọng và chấp hành Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; bảo đảm thực hiện có hiệu quả quyền con người theo hiến pháp Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc triển khai tuyên truyền, phổ biến nội dung của Đề án./.

Người thực hiện: Đàm Xuân Hòa - Công chức Tư pháp hộ tịch xã

 
Liên kết
Liên kết web
Video Clip
Thời tiết
HƯNG YÊN WEATHER
Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 69159