CHUNG TAY CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG KHAI - MINH BẠCH - CHÍNH XÁC - HIỆU QUẢ VĂN MINH - THÂN THIỆN - TRÁCH NHIỆM LÂY NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP LÀM TRUNG TÂM ĐỂ PHỤC VỤ; SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP LÀ THƯỚC ĐO CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ PHỤC VỤ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ CƠ QUAN NHÀ NƯỚC
  24/04/2024     |  Lượt xem 97   

Thực hiện cải cách hành chính và tuyên truyền kế hoạch cải cách hành chính năm 2024 xã Lạc Đạo

Ngày 15/01/2024, UBND xã Lạc Đạo ban hành Kế hoạch số 04/KH- UBND về việc thực hiện cải cách hành chính xã Lạc Đạo năm 2024. Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 17/01/2024 về việc tuyên truyền kế hoạch cải cách hành chính năm 2024.

Mục đích của Kế hoạch nhằm tiếp tục Nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, tổ chức, cá nhân về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng và trách nhiệm trong việc thực hiện các nhiệm vụ của công tác CCHC đối với sự phát triển của xã. Tăng cường các hoạt động tuyên truyền về CCHC, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính (TTHC) bằng nhiều hình thức, thiết thực, hiệu quả; giúp người dân, doanh nghiệp tiếp cận và sử dụng thường xuyên các tiện ích của dịch vụ công do UBND xã cung cấp trong việc giải quyết TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã; cách thức thực hiện TTHC trực tuyến ở mức độ 3, 4 và qua dịch vụ bưu chính công ích. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tích cực tham gia công tác tuyên truyền CCHC để thực hiện tốt Kế hoạch CCHC năm 2024 đã đề ra; ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin vào hoạt động tuyên truyền để mang lại hiệu quả cao.

Chủ tịch UBND xã đề nghị các Ban, ngành đoàn thể, cán bộ, công chức, người lao động căn cứ Kế hoạch, bám sát tình hình và nhiệm vụ thực hiện công tác CCHC đã được giao đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện công tác CCHC đến các tổ chức, công dân, doanh nghiệp liên quan trong quá trình giải quyết công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao.

Nội dung cụ thể xem chi tiết dưới đây

/ckfinder/userfiles/files/KH%20tuy%C3%AAn%20truy%E1%BB%81n%20CCHC%202024%20(1).pdf

/ckfinder/userfiles/files/KH%20c%E1%BA%A3i%20c%C3%A1ch%20h%C3%A0nh%20ch%C3%ADnh%202024.pdf

 
Liên kết
Liên kết web
Video Clip
Thời tiết
HƯNG YÊN WEATHER
Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 77518