CHUNG TAY CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG KHAI - MINH BẠCH - CHÍNH XÁC - HIỆU QUẢ VĂN MINH - THÂN THIỆN - TRÁCH NHIỆM LÂY NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP LÀM TRUNG TÂM ĐỂ PHỤC VỤ; SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP LÀ THƯỚC ĐO CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ PHỤC VỤ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ CƠ QUAN NHÀ NƯỚC
  14/01/2022     |  Lượt xem 118   

Xã Lạc Đạo: Đẩy mạnh tuyên truyền công tác cải cách hành chính trên địa bàn xã

UBND xã Lạc Đạo ban hành Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2022.
Theo đó, năm 2022, xã Lạc Đạo tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của CCHC đến phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, tỉnh, huyện, xã; quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về CCHC và kết quả thực hiện công tác CCHC ở các cấp, ngành, địa phương; phổ biến Chương trình tổng thể CCHC của Trung ương, tỉnh, huyện, xã và tình hình triển khai cũng như kết quả thực hiện các văn bản của các cấp. Trong đó, xã tập trung thông tin tuyên truyền cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước, chế độ công vụ, tài chính công, xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, công tác chỉ đạo điều hành; cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí hoạt động; việc thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Bên cạnh đó, xã cũng tăng cường phổ biến, cập nhật những văn bản pháp luật mới, đặc biệt là thủ tục hành chính có liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp như đất đai, đăng ký kinh doanh, chứng thực, hộ tịch, khiếu nại, tố cáo…; giới thiệu công khai các địa chỉ, điện thoại tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính, hành vi hành chính; tinh thần, thái độ giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức với công dân; tuyên truyền, giáo dục về quyền và nghĩa vụ cũng như trách nhiệm, ý thức tổ chức, kỷ luật, đạo đức công vụ của người cán bộ, công chức trong bộ máy hành chính Nhà nước; quyền và nghĩa vụ của công dân trong mối quan hệ với cơ quan hành chính Nhà nước; Chỉ số CCHC tỉnh, huyện, xã năm 2021; nêu gương người tốt, việc tốt và các mô hình điển hình thực hiện tốt công tác CCHC; phê bình những cơ quan, đơn vị, địa phương và cán bộ, công chức thực hiện chưa tốt công tác CCHC, có hành vi sách nhiễu, cửa quyền, hách dịch trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức và cá nhân.

Kế hoạch nhằm phát huy vai trò của các cơ quan truyền thông trong việc phát hiện, phản ảnh chính xác, kịp thời những mặt tích cực hoặc chưa hiệu quả của tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ CCHC; tăng cường sự hiểu biết của người dân, tổ chức về CCHC; tuyên truyền lợi ích về sự tham gia của người dân trong các hoạt động công vụ; khuyến khích người dân, tổ chức sử dụng dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích; xây dựng môi trường kinh doanh công khai, minh bạch, thân thiện, thông thoáng, tạo động lực để tăng cường thu hút đầu tư trên địa bàn xã.

 

 
Liên kết
Liên kết web
Video Clip
Thời tiết
HƯNG YÊN WEATHER
Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 69107